அகமுடையார் அரசியல்!


மூமுக போன்ற முக்குலத்து கட்சிகளிலும், ஐஜேகே போன்ற பார்கவகுல கட்சிகளிலும், புதியநீதிகட்சி போன்ற முதலியார் கட்சிகளிலும் பின்புலமாக, வேறுவழியின்றி உள்ளூர் அரசியல் பலத்திற்காக மாற்று அணிகளோடு இணைந்தே தங்களது சுயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அகமுடையார்கள்! முதலில் அகமுடையார்களாக ஒன்றிணைவோம்; அதுதான் காலத்தின் கட்டாயம், தேவையும் கூட.

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!