முக்குலதோர் என்பதே போலி கட்டமைப்பு!முக்குலத்தோரும் இல்லை, தேவரினமும் இல்லை. தேவர் என்பது ஒரு பட்டமே, அது சாதி அல்ல.
- கள்ளர் பேரவை. (03.11.1994)

இதையே தான் அகமுடையார்களாகிய நாங்களும் சொல்கிறோம். அகமுடையார், முக்குலதோரும் இல்லை; தேவரினமும் இல்லை. பட்டமெல்லாம் சாதியாக முடியாது. எனக்கு தேவர் பட்டம்; ஆனால் சாதியால் நான் அகமுடையார்.

அனைத்து தமிழ் சாதிகளுடனும் இணக்கமாக நட்பாக இருக்கவே விரும்புகிறோம். ஆனால் அதுவே உறவென்றால், இனி அகமுடையார்களிடம் மட்டுமே என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம்.

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!