மூவேந்தர்களின் எல்லை தெய்வம்!


திருச்சிராப்பள்ளி - உறையூரை தலைநகராக ஆண்ட சோழர்களின் குல தெய்வமும், பண்டைய சேர - சோழ - பாண்டியர்களின் எல்லை காவல் தெய்வமுமாகிய 'செல்லாண்டி அம்மன்' தரிசனத்தோடு இன்றைய நாள் கடந்தது.

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!