ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்! - 2016

உணவு, உடை, கலாச்சாரம், மொழியென எல்லாவற்றுள்ளும் ஆங்கிலம் கலந்துவிட்ட பின்னால், தமிழ் மாதங்களை சுப துக்க நிகழ்வில் மட்டும் பயன்படுத்தி கொண்டு, நாட்காட்டியில் கூட ஆங்கில வருடத்தின் மாதங்களை பின்பற்றும் கட்டாயத்திற்கு ஆளான அனைவருக்கும், இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!