பரதவர்களும் அகமுடையார்களும்!வரலாற்றின் ஆரம்ப புள்ளியிலிருந்து உற்று கவனிக்க தொடங்கினால், பரதவர்களோடு தான் அகமுடையார்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது!
பரதவர் குலத்தை சேர்ந்த முனைவர் அரு.பரமசிவம் அவர்களின் 'எஞ்சி நிலைத்த வழக்காறுகள்' என்ற பரதவர் ஆய்வு வரலாற்று நூலில், பெரும்பாலான பக்கங்களை அகமுடையார் பற்றிய செய்திகளே அடங்கிருக்கின்றன.

Comments

Popular posts from this blog

சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்கல்வி

கிருஷ்ணசாமி சொல்வது போல சண்டியரும், கொம்பனும் தேவர் சாதியின் அடையாளமா?

நான் முதலில் அகமுடையார்; அதன்பிறகு தேவர்!